Cần vay tiền gấp tại PPF

Tôi cần vay tiền gấp trong ngày tại PPF, bạn có thể giúp tôi làm thủ tục không?